สร้างสรรค์และยั่งยืน    

 
 บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ของเราเป็นบริษัทขนาดเล็ก (SME) ที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่ทำงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภายใต้อุดมการณ์ที่อยากเห็นสังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดตั้งบริษัทฯขึ้น เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทำงานภายใต้อุดมการณ์ ที่อยากเห็น การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งทางบริษัทฯ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนชุมชนและภาคประชาชน
 
R & D Creation Co.,Ltd. is a small company (SME) that was established by a group of people who have research background of developing local communities and we intentionally want to see sustainable development in all aspects in Thailand. Our company was founded to be a part of working to see our social changes for the better environment, society, culture and economy by participation of all Thai people. We are appreciated and pleased to work with various departments, organizations, communities and public sectors.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
image

 

ความเชี่ยวชาญ 

ผู้ก่อตั้งและบุคลากรของบริษัท มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพ​ัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ในด้านการจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การจัดการองค์กร การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ยาวนานกว่า 10 ปี และได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินรางวัลระดับประเทศ

image

 

ประสบการณ์

 • การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
 • การวิจัยด้านวัฒนธรรม 
 • การวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 • การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
 • การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 • การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 • การจัดเวทีวิชาการ 
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
image

  

เครือข่าย 

 • หน่วยงานภาครัฐ 
 • องค์กรภาคเอกชน (สมาคม, มูลนิธิ) 
 • ภาคธุรกิจ 
 • สถาบันการศึกษา, นักวิชาการ 
 • ชุมชน, วิสาหกิจชุมชน
 • ภาคประชาสังคม 

นโยบายของเรา

image

  นโยบายของเรา

การดำเนินธุรกิจ ยึดหลักแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ กำไรจากการดำเนินธุรกิจ 10% จัดตั้งเป็นกองทุนอนุรักษ์และพัฒนา : สิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม อาชีพ การศึกษา เยาวชน ฯลฯ ในลักษณะโครงการ ที่มีทั้งงบประมาณและที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ให้กับชุมชนและองค์กรสาธารณกุศล

Our policy
Our business concept is “sustainable development” in all aspects. We are focusing on reducing impacts while conserving natural resources, environment, culture, and lifestyle in order to create creative economy and fair trade. In addition, a 10% profit from the business will be contributed as a conservation and development fund for the environment, community, culture, occupation, education, youth, and etc. in the form of development projects that have both budgets and consultants (mentors) for communities and public charitable organizations.

การให้บริการ 
image
 
 
Creative Economy
 
การสร้างเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเกษตรกรและชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการต่อยอดฐานความรู้และฐานการผลิตของชุมชน ด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์ของผู้บริโภค
 
image
 
 
Knowledge Management
 
การศึกษา รวบรวม ข้อมูล
การถอดบทเรียน 
การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างชุดความรู้ องค์ความรู้ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการ และวิจัยเชิงปริมาณ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดทำสื่อ Multi media และสื่อการเรียนรู้
image
 
 
Capacity Building
 
การให้บริการฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
หลักสูตรฝึกอบรม

image

 

หลักสูตรด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 • หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 • หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว 
 • หลัดสูตรการบริการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว เช่น นักสื่อความหมายท้องถิ่น ผู้ให้บริการโฮมสเตย์ เป็นต้น 
 • หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
image

 

หลักสูตรสำหรับนักวิจัย

 • หลักสูตรพื้นฐานการเป็นนักวิจัย
 • หลักสูตรการพัฒนาโจทย์วิจัย
 • หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • หลักสูตรการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
 • หลัดสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
image

 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและชุมชน

 • หลักสูตรการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชน 
 • หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
 • หลักสูตรการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 


ข่าวสารและกิจกรรม 

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 

บจก.อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น ร่วมกับ ร่วมกับ Prof. Dr.Komeda จาก มหาวิทยาลัยสุกิยาม่า ประเทศญี่ปุ่น (Sugiyama university, Japan) ลงพื้นวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ในปี 2563 - 2564

บจก.อาร์แอนด์ดีครีเอชั่น ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน บนฐานนิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ความคู่กับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

ในปี 2563 - 2564

บจก.อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ โครงการดอยสุเทพ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการใช้จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และมลพิษทางอากาศ PM 2.5 และเชื่อมคนเมือง และชุมชนในปพื้นที่ป่า ให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือในการจัดการปัญหาไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม  

 

วันที่ 26 เมษายน 2563

บจ.อาร์แอนด์ดีครีเอชั่น ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน และผู้ใจบุญ เปิดครัวทำอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ในสถานการณ์ไม่ปกติ อาหารกล่องพร้อมรับประทาน 150 กล่อง เมนู เชียงดาผัดไข่+ ไส้กรอกทอด และ เมนู กะเพราไก่ +ไส้กรอกทอด นำไปมอบให้จุดแจกอาหาร ร้าน North Gate Jazz Co-Op เชียงใหม่

บทความ

องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัย จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นสำคัญของ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – การท่องเที่ยวโดยชุมชน -ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม”

หลักการและองค์ประกอบ ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัย จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ปีที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2563) R&D Creation Co., Ltd. 1st year Annual Report (2019-2020)

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT US

บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
345/204 หมู่ 4 (ดิเออบาน่า4) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
R&D CREATION Co., Ltd.
345/204  Moo.4 (The Urbana 4) Maehea Subdistrict, MuangChiangmai District, Chiangmai 50100
 
 +66 87 180 1373
  rdccompany2019@gmail.com
 

 

Powered by MakeWebEasy.com