เกี่ยวกับเรา
image

 

ความเชี่ยวชาญ 

ผู้ก่อตั้งและบุคลากรของบริษัท มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพ​ัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ในด้านการจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การจัดการองค์กร การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ยาวนานกว่า 10 ปี และได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินรางวัลระดับประเทศ

image

 

ประสบการณ์

 • การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
 • การวิจัยด้านวัฒนธรรม 
 • การวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 • การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
 • การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 • การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 • การจัดเวทีวิชาการ 
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
image

  

เครือข่าย 

 • หน่วยงานภาครัฐ 
 • องค์กรภาคเอกชน (สมาคม, มูลนิธิ) 
 • ภาคธุรกิจ 
 • สถาบันการศึกษา, นักวิชาการ 
 • ชุมชน, วิสาหกิจชุมชน
 • ภาคประชาสังคม 
image

  นโยบายของเรา

การดำเนินธุรกิจ ยึดหลักแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ กำไรจากการดำเนินธุรกิจ 10% จัดตั้งเป็นกองทุนอนุรักษ์และพัฒนา : สิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม อาชีพ การศึกษา เยาวชน ฯลฯ ในลักษณะโครงการ ที่มีทั้งงบประมาณและที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ให้กับชุมชนและองค์กรสาธารณกุศล

Our policy
Our business concept is “sustainable development” in all aspects. We are focusing on reducing impacts while conserving natural resources, environment, culture, and lifestyle in order to create creative economy and fair trade. In addition, a 10% profit from the business will be contributed as a conservation and development fund for the environment, community, culture, occupation, education, youth, and etc. in the form of development projects that have both budgets and consultants (mentors) for communities and public charitable organizations.

image

 

บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด สมาชิกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การเป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และ NET ZERO Tourism 

การให้บริการ 
image
 
 
Creative Economy
 
การสร้างเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเกษตรกรและชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการต่อยอดฐานความรู้และฐานการผลิตของชุมชน ด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์ของผู้บริโภค
 
image
 
 
Knowledge Management
 
การศึกษา รวบรวม ข้อมูล
การถอดบทเรียน 
การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างชุดความรู้ องค์ความรู้ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการ และวิจัยเชิงปริมาณ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดทำสื่อ Multi media และสื่อการเรียนรู้
image
 
 
Capacity Building
 
การให้บริการฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
หลักสูตรฝึกอบรม

image

 

 

หลักสูตรด้านการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 • หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 • หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว 
 • หลัดสูตรการบริการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว เช่น นักสื่อความหมายท้องถิ่น ผู้ให้บริการโฮมสเตย์ เป็นต้น 
 • หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
image

 

หลักสูตรสำหรับนักวิจัย

 • หลักสูตรพื้นฐานการเป็นนักวิจัย
 • หลักสูตรการพัฒนาโจทย์วิจัย
 • หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • หลักสูตรการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
 • หลัดสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
image

 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและชุมชน

 • หลักสูตรการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชน 
 • หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
 • หลักสูตรการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 


บทความ

รายงานผลการดำเนินงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ปีที่ 4 (พ.ศ.2565 - 2566) R&D Creation Co., Ltd. 4th year Annual Report (2022 - 2023)

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กับการจัดการขยะขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเขาพระ หมู่ 5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วิถีวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น มูลค่าและคุณค่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษา พื้นที่นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การขับเคลื่อน BCG Model ในมิติการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยชุมชนนักคิดเชิงระบบ

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

CONTACT US

บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
345/204 หมู่ 4 (ดิเออบาน่า4) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
R&D CREATION Co., Ltd.
345/204  Moo.4 (The Urbana 4) Maehia Subdistrict, MuengChiangmai District, Chiangmai 50100
 
 +66 87 180 1373
  rdccompany2019@gmail.com
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้