สื่อการเรียนรู้ 

รายการถามจริง ๆ ep1

ผู้บุกเบิดงานพัฒนาและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) บองประเทศไทย และยังเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับองค์การสหประชาชาติ (ITC-UN)

เรียนรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในมิติวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
เรียนรู้  เรื่องราว วัฒนธรรม ความเชื่อ และตัวตน ของชาวลาหู่ บ้านมูเซอปากทาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

สรุปสาระสำคัญ ของผลการศึกษา การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของพื้นที่พิเศษ 7 เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)) 

คลิปวีดีโอ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองลอง อ.ลอง จ.แพร่ .
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยฮี้ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยไคร้ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนโดย กรมเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Powered by MakeWebEasy.com