บทความ

องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัย จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นสำคัญของ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – การท่องเที่ยวโดยชุมชน -ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม”

หลักการและองค์ประกอบ ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัย จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ปีที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2563) R&D Creation Co., Ltd. 1st year Annual Report (2019-2020)

สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน "ตำนานดิน" การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของบ้านเขาพระ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.7)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการวิจัย การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พลวัติของการเปลี่ยนแปลง ของบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

36 ปีกับชีวิตการทำงาน ที่ซื่อตรงในแนวทางและอุดมการณ์ ดังเดิม จากนักศึกษารามคำแหง เรียนยาวนาน 8 ปี เพราะรักในการทำกิจกรรมทางสังคม สู่การบุกเบิกองค์ความรู้ ความเชื่อความศรัทธา ผู้เขียนตำราการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เล่มแรกของประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน กับเส้นทางการทำงาน Consult ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

36 ปีกับชีวิตการทำงาน ที่ซื่อตรงในแนวทางและอุดมการณ์ ดังเดิม จากนักศึกษารามคำแหง เรียนยาวนาน 8 ปี เพราะรักในการทำกิจกรรมทางสังคม สู่การบุกเบิกองค์ความรู้ ความเชื่อความศรัทธา ผู้เขียนตำราการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เล่มแรกของประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน กับเส้นทางการทำงาน Consult ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

รูปแบบนั้นเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ บริบท และกาลสมัย ส่วนปรัชญานั้นคือ แก่นสารสำคัญที่ต้องยึดถือ ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)

สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อการเขียนโครงการและงานวิจัย

สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว นั้นมีอะไรบ้าง ใช่ หรือ ต่าง จากสิ่งเกิดขึ้นมากมาย ในทุกวันนี้อย่างไร ติดตามหาคำตอบร่วมกันครับ ต้องยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์(ชุมชน)เป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับการท่องเที่ยว ในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นสิ่งสร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้สักประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา จะเริ่มชัดเจนและรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลัก ต่อมาคือ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและโครงสร้างประชากร ซึ่งดูจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับชุมชนหนือกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ทำการท่องเที่ยวอยู่ในชนบท แต่สิ่งเหล่านี้ จะไม่มีคำว่าไกลตัวอีกต่อไป ผู้เขียนได้วิเคราะห์ 7 สิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

หากมองในมิติคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้าและสิ่งสะท้อนตัวตนของผู้คนแต่ละชาตพันธุ์ เป็นบ่อเกิดความความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน รวมทั้งการอธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นพัฒนาการที่ยาวนานของสังคมมนุษย์ และหากจะมองในมิติเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นคงจะสรุปได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ ทรัพย์สมบัติจากบรรพชน ที่รอการนำมาใช้ ซึ่งยิ่งนานวันยิ่งมีคุณค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยิ่งใช้ยิ่งเกิดประโยชน์ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเหมาะสมกับบริบทของสังคมใหม่และการนำมาใช้อย่างยั่งยืน

การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การทำหน้าที่ของพื้นที่สาธารณะยังคงดำรงอยู่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนได้ด้วย เป็นวิธีการที่สมดุลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพราะสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์และความงดงามของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com